ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
داوطلبان داوطلبان

انجام کار اداری و دفتری

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

برای همکاری در واحد داوطلبان نیاز به آشنایی به نرم افزار اکسل و توانانیی گفتگوی تلفنی و حضوری می باشد. 

داوطلبان داوطلبان

انجام کار اداری و دفتری

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

برای همکاری در واحد داوطلبان نیاز به آشنایی به نرم افزار اکسل و توانانیی گفتگوی تلفنی و حضوری می باشد.