ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک( 1402/12/07)

تاریخ شروع فعالیت : 07 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 08 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 08 اسفند، 1402

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک (1402/12/07)

تاریخ شروع فعالیت : 05 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 06 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 06 اسفند، 1402

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه لک(1402/07/18)

تاریخ شروع فعالیت : 18 مهر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 19 مهر، 1402

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...