ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
سیستم‌ها و روش ها نظرسنجی

نظرسنجی (پنجشنبه 17 اسفند)

تاریخ شروع فعالیت : 17 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 18 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 17 اسفند، 1402

تضمین کیفیت میزان رضایتمندی ذیربطان خارجی از خدمات ارائه شده به منظور دست یابی به نقاط قابل بهبود در عملکرد سازمان می باشد. ذیربطان خارجی سازمان، شامل بیمار و همراهان بیمار، نیکوکاران، داوطلبان، شرکته...

سیستم‌ها و روش ها نظرسنجی

نظرسنجی (چهارشنبه 16 اسفند)

تاریخ شروع فعالیت : 16 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 18 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 16 اسفند، 1402

تضمین کیفیت میزان رضایتمندی ذیربطان خارجی از خدمات ارائه شده به منظور دست یابی به نقاط قابل بهبود در عملکرد سازمان می باشد. ذیربطان خارجی سازمان، شامل بیمار و همراهان بیمار، نیکوکاران، داوطلبان، شرکته...

سیستم‌ها و روش ها نظرسنجی

نظرسنجی (سه شنبه 15 اسفند)

تاریخ شروع فعالیت : 15 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 18 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 15 اسفند، 1402

تضمین کیفیت میزان رضایتمندی ذیربطان خارجی از خدمات ارائه شده به منظور دست یابی به نقاط قابل بهبود در عملکرد سازمان می باشد. ذیربطان خارجی سازمان، شامل بیمار و همراهان بیمار، نیکوکاران، داوطلبان، شرکته...