ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی                                                                                          ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی                                                                                        ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید                                                                                            ...