ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
فناوری اطلاعات و ارتباطات IT

تایپیست

تاریخ شروع فعالیت : 14 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 مرداد، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 28 تیر، 1403

تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپتایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپ تایپتایپ تایپ تایپ تایپ تایپتایپ تایپ تایپ تایپ تایپتایپ تایپ تایپ تایپ تایپتایپ...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک1403/04/28

تاریخ شروع فعالیت : 28 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 29 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 29 تیر، 1403

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1403/04/27

تاریخ شروع فعالیت : 27 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 28 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 28 تیر، 1403

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه لک(1402/07/18)

تاریخ شروع فعالیت : 18 مهر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 19 مهر، 1402

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...