ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
امور مالی حسابداری

بررسی و كنترل اسناد مالی و حسابدار (آذر ماه 1402)

تاریخ شروع فعالیت : 07 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

هر روزه تعداد زيادی اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهای سازمانی محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلبانی هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت های اداری واحد...

مالی - صندوق مرکزی

تفكيك پول1402/01/15الي1402/01/18

تاریخ شروع فعالیت : 15 فروردین، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 18 فروردین، 1402

قلک های محک به صورت روزانه جمع آوری می شود. به حداقل یک داوطلب نیاز است که مبالغ بخش قلک را تفکیک و دسته بندی نماید .    بازه زمانی ساعت کاری از 9 صبح الی 12 می باشد .    واحد مالی - بخش صندوق مرک...