ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري ( پنج شنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 06 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 05 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (چهار شنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 05 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 04 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (سه شنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 04 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 03 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (دوشنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 03 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 02 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (يكشنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 03 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 02 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (شنبه هاي ارديبهشت 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 30 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 02 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 01 اردیبهشت، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...

مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات جامع سرطان کودک محک

همکاری اداری- مرکز تحقیقات محک

تاریخ شروع فعالیت : 25 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 فروردین، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 فروردین، 1403

کنگره نوروانکولوژی محک در تاریخ 26 تا 28 اردیبهشت برگزار خواهد گردید. بدین منظور واحد مرکز تحقیقات محک جهت انجام اموری از قبیل ارسال پوستر به مراکز دانشگاهی و بیمارستان ها یا برقراری تماس تلفنی جهت ان...