ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی ترالی کتاب

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی ترالی کتاب”

در این بخش برای تغییر روحیه ی کدکان مبتلا به سرطان، اقدام به راه اندازی کتابخانه سیار در بیمارستان کرده ایم تا به صورت روزانه به بخش های مختلف بیمارستان سر بزنیم و به کودکان کتاب هایی که دوست دارند را هدیه دهیم و یا برایشان از میان کتابخانه، کتاب هایی را انتخاب و بخوانیم . انتخاب کتاب را کودکان انجام می دهند. این فعالیت داوطلبانه باعث می شود ساعاتی کودکان سرگم شوند و ارتباط موثر با آنها، به بهتر شدن روحیه کوکان کمک کند.
روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...

روانشناسی ترالی کتاب

ترالی کتاب بیمارستان محک

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج ب...