ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی”

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه این ح...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه این حوز...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان طبی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید ۱ مهر

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه این حوز...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی ۱ مهر

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان طبی این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه این حوزه...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی ۳۰ شهریور

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان طبی       این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هم...