ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی”

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان امام حسین (اردیبهشت و خرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان امام حسین   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان علی اصغر (اردیبهشت و خرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان علی اصغر   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان فارابی (اردیبهشت و خرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان فارابی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی (خرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی (اردیبهشت ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان امام خمینی (خرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان امام خمینی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان امام خمینی (اردیبهشت ماه)

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان امام خمینی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگ...