ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری شهرستان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری شهرستان”

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان شهید مدنی لرستان

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان شهید مدنی لرستان عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجا...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددكاری بیمارستان 17شهریور رشت

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان 17شهریور رشت عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجام شد...

مددکاری شهرستان

داوطلب ثبت سند بیمارستان بعثت همدان

داوطلب ثبت سند بیمارستان بعثت همدان

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان بعثت همدان

داوطلب مددکاری بیمارستان بعثت همداندو روز در هفته بر اساس نیاز راند بخش انجام می دهند 

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان شهید مدنی لرستان

داوطلب بیمارستان شهید مدنی لرستان یک روز در هفته بر اساس نیاز راند بخش انجام می دهند.

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان امام علی کرج

داوطلب بیمارستان امام علی کرج داوطلب مددکاری یک روز در هفته بر اساس نیاز راند بخش انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان 17 شهریور رشت

داوطلب بیمارستان 17 شهریور رشت یک روز در هفته بر اساس نیاز در بیمارستان راند بخش را انجام می دهند