ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها”

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-12/20 الی 12/28

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-12/13 الی 12/18

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-12/06 الی 12/11

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-12/01 الی 12/04

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-11/23 الی 11/30

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل‌ها-11/15 الی 11/21

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیمار و بیماران در هتل ها- 11/08 -11/14

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...